Dunántúli balladák

“Dunántúli balladák” [Transdanubian ballads], Ethnographia, XX/5 (October 1909), 301–305.

Collected edition: BÖI, 51–58; BBI/3, 41–45.

Source: Arcanum, ZTI

Complete document


BARTÓK BÉLA : DUNÁNTÚLI BALLADÁK. 301
NEPKÖLTÉSZET ÉS NÉPZENE.
Dunántúli-balladák.
1.
Molnár Anna.
Gyors beszédtempo, állandó ritmus.
Keszthely.
1 A katona a menyecskét (:Erdőszélbe csalogatta:).
2 Addig, addig csalogatta.
(:Erdőszélbe csalogatta:).
3 Leültette a menyecskét,
(:Ölébe hajtotta a fejét:).
4 Gondolkozik a menyecske:
(:Hogyan váljon meg most tőle:).
5 Kihúzta jaz egyik karját,
(:Avval vágta le a nyakát:)
6 Felöltözött ruhájába,
(:Úgy vágtatott hazájába:).
7 Ügy vágtatott hazájába,
(:Biró uram udvarába:).
8 „Biró uram, adjál szállást,
(:Lovamnak éjjeli állást:).“
Változatait — köztük két dunántúlit köt. 559—560. 1. Sebestyén dr. felsorolja.
9 „„Nem adhatok én most szállást. (-.Lovadnak éjjeli állást:);
10 Mert nincs nékem feleségem,
(:Ki jó vacsorát készítsen-.)!““
11 „Nem kell nékem jó vacsora,
(:Csak kell nékem meleg szoba.).“
12 „Húzd le, fiam, a csizmámat,
(:Szárogasd meg a kapcámat:)!“
13 „„„Apám, apám, édes apám:
(:Ez ám az én édes anyám:) !
14 Megismerem a lábárul,
(:Bogárfekete hajárul:).*“ 15 „ „Nincs te néked édes anyád, (:Mert elcsalták a katonák:)!““ 16 Kigombolja a dolmányát, (:Úgy szoptatja kis árváját.:) — a Magyar Népkölt. Gyűjt. Új foly. VIII. Lassúbb tánczlépés, Gyöngy Ilona. változó feszes ritmus. Felső-Iregh, Tolna-vm (:Mert nagy panaszom van:)!“ Változatai Erdélyi, I. köt. 372. és 371 1. : Magyar Népkölt. Gyűjt. Új foly. II. köt. 7. 1. 1 (:Kihajtottam én ludamat:) 7 ,„(:Mondja meg hát, Gyöngy Ilona:) (:Az zöld pázsitdombra:). (:Mi légyen a panasz:)?““ 2 (:Arra jött a biró fia:) 8 „(:Kihajtottam ën ludamat:) (:Arany buzogánynyal:). (:A zöld pázsitdombra:). 3 (:Agyon sujtá en ludamat), 9 (:Arra jött a bíró fia:) Gondos gunaramat, (:Arany bozogánnyal:). Legszebbik ludamat! 10 (:Agyonsujtá en ludamat:), 4 (-.Elmegyek én a bíróhoz:), Gondos gúnaramat, (:Panaszt teszek néki:). Legszëbbik ludamat!“ 5 „Isten jónap, biró gazda!“ 11 „„(;Mondja meg hát, Gyöngy Ilona:); „„Fogadj isten, Gyöngy Ilona! (:Mi légyen az ára?:)““ ((Üljön le minálunk.:)“ “ 12 „(:Minden tolla, szőre, szála:) 6 „(:Sem ülhetek, sem állhatok:). (:Egy arany az ára:)!“ Collection: Budapest Bartók Archives 2021 302 BARTÓK BÉLA 3. A gúnár. A) Rubato. Felső-Iregh, Tolna-vm. 1 „Isten jónap, hadnagy uram!“ Mi légyen a panasz, mi légyen a panasz?““ „„Fogadj isten, édes fiam! 2 . Kedves hadnagy uram, Jobban bánom a ludam, Jaj, jaj, kedves hadnagy uram!“ Elveszett a ludam! Mint a tulajdon uram; „„Milyen volt gyele?““ A nyaka is görbe volt, Ej, jaj, kedves hadnagy uram!“ „A háta fekete, A lába is hosszi volt, A tolla is tarka volt, A fejin is búbja volt, A neve is gun ár volt, 4 „Jaj de bánom a ludamat, Szépen szóló, ucczafélen gangon járó, kedves tarka búbos Szépen szóló gúnaramat; [gúnaramat.“ Lassan B) Gyorsabban U. o. a Gyorsabban a Collection: Budapest Bartók Archives 2021 DUNÁNTÚLI BALLADÁK. 303 1 „Tisztelendő uram, Elveszett a ludam! Jobban bánom a ludam, Mint azt a kóczos uram, Tisztelendő uram! „„Milyen volt a gyele?““ „A nyaka fekete, Egyik lába görbe volt, A farka fekete volt, Maga pedig gúnár volt, Tisztelendő uram!“ 4. Szalai Rózika. (Töredék.) Rubato. U. o. 1 — Kérettelek téged, 7 Szalai Rózika: Sem egyszer, sem kétszer, Hanem tizenkétszer. —————————- 8 2 — Húzd rá, czigány, húzd rá A te muzsikádat; Aranynyal, ezüsttel, Mindennel szolgálok! 9 3 — Hadd el, czigány, hadd el A te muzsikádat; Aranynyal, gyémánttal, Mindennel szolgálok! 10 4 — Fogd be, apám, fogd be A te lovaidat, Kien had vigyék be — 11 A te szép lányodat. 5 — Bontsd le, anyám, bontsd le Halottas ágyadat, Kire had tegyék fel 12 A te szép lányodat. 6 — Húzd le, anyám, húzd le Kopogós czipőmet, Mert bizony teli van Piros aludt vérrel. ’) — Vedd le, anyám, vedd le Halottas tükrödet, Kibe had nézem meg Elfásult szememet. „Csináltatsz-e, anyám, Diófakörösztet?“ „„Bizony csináltatok Márványkűkörösztet.“ “ „Csináltatsz-e, anyám, Diófakoporsót?“ „ „Bizony csináltatok Márványkűkoporsót. “ “ „Behuzatod-e, anyám,) Fekete fátyollal?“ „„Behuzatom bizony Fekete bársonnyal.““ „Megsiratsz-e, anyám,
A hol senki sem lát?“ „„Bizony megsiratlak A hol mindenki lát.““ „Kikisérsz-e, anyám,
Sírom fenekére?
„„Bizony kikisérlek A Jézus nevébe!““
Változata Erdélyi: 1. köt. 401. l,; Pap Gyula: Palócz népdalok, 10. 1.; Kálmány: Koszorúk, n. köt. 64—5., Szeged népe, n. köt. 1.

304 BARTÓK Béla : d u n á n tú l i b a l l a d á k .
5.
1 „Adj el, anyám, adj el, mer itt hagylak.“ „„Ne hagyj itten, lányom, férhez adlak.““ „Tyuh! had halljam, hogy kinek ád kend! Had halljam, hogy kinek ád kend!“
2 „„(Odaadlak, lányom, egy béresnek.)““ „Tyuh! nem köll nékem az a tahó,
Az a sok csizmaszaggató!“
3 „„(Odaadlak, lányom, egy kanásznak.)““ „Tyuh! nem köll nékem az a kanász, Az a fényes, tükrös baltás.“
4 „„(Odaadlak, lányom, egy gulyásnak.)““ „Tyuh, nem köll nékem az a gulyás, Az a szennyes-ingös gatyás.“
5 „ „ (Odaadlak, lányom, egy kis csősznek.) “ “ „Tyuh! nem köll nékem dülő-mászó,
Az a sok embergyalázó.“
6 „„(Odaadlak, lányom, egy drótosnak. ““ „Tyuh! nem köll nékem az a drótos, Mer’ a haja igen kóczos.“
7 „„(Odaadlak, lányom, egy zsidónak.)““ „Tyuh! nem köll nékem az a zsidó, Mer’ az uczczán végig sipó’.“
8 „„(Odaadlak, lányom, egy juhásznak.)““ „Tyuh! az köll nékem, baromőrző,
Az a szép asszonynevellő !“x
Változatai Erdélyi válog. népdalai 132. sz.; Kálmány. Koszorúk, II. köt. 78. 1.; Magyar Népkölt. Gyűjt. Új foly. II. köt. 19.; III. köt. 104. 1.
6.
Az elkésett esküvő.
Tánczlépés, állandó ritmus J = 70—80 TJ. o.
1 A templomba besüt a nap, ihajja, csuhajja!
Elsőt harangoztat a pap, ihajja, csuhajja!
2 Bemén a pap prédikálni, ihajja, csuhajja!
Barna kis lányt esküdtetni, ihajja, csuhajja!
3 Alig várja esküvésit, ihajja, csuhajja!
Az oltártól eljövésit, ihajja, csuhajja!
4 Alig mentek három házig, ihajja, csuhajja!
A menyasszony megbabázik, ihajja csuhajja! 1
1 A „baromörző“ helyett mi csak „az a paraszt“-ot ismerjük — egy szemérmetlen sor kíséretében. Szerk.
Tánczlépés, állandó ritmus.
Az eladó leány.
U. o.

5 Sári néni, Jutka néni, ihajja, csuhajja;
A kis kaput nyissa kee ki, ihajja, csuhajja!
6 Ketten mentünk, hárman gyüvünk, ihajja, csuhajja! Gyalázatos az éltünk, ihajja, csuhajja!
Változata Kálmány : Szeged népe, III. köt. 204. 1. ; Magyar Népkölt. Gyűjt. Új foly. VI. köt. 31. 1.
Közli : Bartók Béla.