Beethoven: Sonaten

Sonaten für Pianoforte von L. van Beethoven / L. van Beethoven Zongoraszonátái [megjelent: op. 2/1–3, op. 7, op. 10/1–3, op. 13, op. 14/1–2, op. 22, op. 26, op. 27/1–2, op. 28, op. 31/1–3, op. 49/1–2, op. 53, op. 57, op. 78, op. 79, op. 90]. A kiadást átnézte / die Ausgabe revidiert von Bartók Béla. Budapest, [1909–1912], Rózsavölgyi R. és Tsa. 3281–85, 3318–22, 3377–82, 3515–23

Gyűjteményes kiadás: –

Forrás: BBA, LFZE

Teljes dokumentum

Op. 10/1

Teljes dokumentum

op. 13

Teljes dokumentum

Előszó.
Azzal, hogy főleg az első és egyszerűbb szonátákba annyi magyarázó előadási jegyet és ujjrendet jegyeztem, azokon akartam segiteni, akik még keveset hallottak előadásra vonatkozó általánosabb szabályokról (fölmenőleg cresc., lemenőleg dim., hangsúlyozás stb.).
A vastagon nyomtatott előadási jegyek eredetiek, a többi hozzáadott.
Minthogy nem vizsgálhattam át a szétszórt kéziratokat és első kiadványokat, a véleményem szerint legpontosabb szövegű d’Albert kiadáshoz hasonlítottam ennek a kótaszövegét,
Budapest, 1909 szeptember havában.
Bartók Béla.
Vorwort.
Indem ich die ersten einfachen Sonaten mit möglichst vielen Vortragszeichen und Fingersatz versehen habe, wollte ich jenen zu Hilfe kommen, welche mit den Gesetzen der Kunst des Vortrages noch gar zu wenig vertraut sind (Z. B. „crescendo“ — nach und nach stärker —- zunehmend an Kraft; „decrescendo“ oder „diminuendo“ — nach und nach schwächer — abnehmende Kraft.)
Die fettgedruckten Vortragszeichen sind Original, aus den ältesten Ausgaben der Sonaten stammend, die übrigen Vortragszeichen wurden später hinzugefügt.
Da es sehr schwer wäre, sämtliche Sonaten L. v. Beethovens im Manuskripte oder auch nur die ersten Ausgaben derselben zur Hand zu bekommen, habe ich die instruierenden Bemerkungen der Ausgabe d’Alberts benutzt, deren Text meiner Meinung nach jedenfalls der genaueste ist.
Budapest, September 1909. Béla Bartók.
Jelmagyarázat.
|__________________1 = pedálozásra vonatkozó jelzés. Pontosan
annál a hangnál nyomjuk le a pedált, melyhez a kezdő szár mutat, és eleresztjük annál, a melyikhez a végső szár mutat.
sf legnagyobb hangsúly, *■ kisebb, =»- még kisebb.
u = a hangsulytalanság jegye (egyes kivételes esetekben).
Kis fermata (^) alig valamicske megnyújtást akar jelölni.

 • —-; stb. jeleknél minél nagyobb a szög, annál nagyobb
  crescendo-1 akar jelezni.
  Sostenuto — hirtelen visszatartás, ritard. és riten. fokozatos.
  Pochettino vagy pochissimo-t „valamicske, kevéske“ értelemben használjuk.
  A legatissimo túlzott legato-t jelent, (amikor mindegyik hangot valamivel tovább tartjuk a következő kezdeténél).
  Zeichenerklärung.
  |_ | = ein auf das Pedalisieren bezügliches
  Zeichen. Das Pedal wird genau bei jenem Tone niedergedrückt, auf welchen der vordere Arm des Zeichens zeigt, und bei jenem freigelassen, auf welchen der ausgehende Arm hinweist.
  sf = stärkste Betonung, a = schwächer, =- = noch schwächer.
  u ist das Zeichen für Nichtbetonung (in einzelnen Ausnahmefällen).
  Kleine fermata (^); soll eine nur ganz geringe Verlängerung bezeichnen.
  Bei ——-~ —= etc.: Je größer der Winkel, um so stärkeres
  crescendo zeigt das Zeichen an.
  Sostenuto = plötzliches Zurückhalten, ritard. und riten. = allmähliches Zurückhalten.
  Pochettino oder pochissimo wird in der Bedeutung von „ganz klein wenig“ angewendet.
  Legatissimo bedeutet übermäßiges legato (wenn jeder Ton beim Beginne ‘des folgenden etwas länger angehalten wird).
  R. és Tsa. 3281

  Jelmagyarázat.
  |___________J = pedálozásra vonatkozó jelzés. Pontosan annál a hangnál nyomjuk le a pedált, melyhez a kezdő szár mutat, és eleresztjük annál, a melyikhez a végső szár mutat sf legnagyobb hangsúly, A kisebb, =- még kisebb. w = a hangsulytalanság jegye (egyes kivételes esetekben). Kis fermata (<’»’>) alig valamicske megnyújtást akar jelölni. ——— -= stb. jeleknél minél nagyobb a szög, annál nagyobb crescendo-t akar jelezni. Sostenuto — hirtelen visszatartás, ritard. és riten. fokozatos. Pochettino vagy pochissimo-t „valamicske, kevéske“ értelemben használjuk. Zeichenerklärung. I _____J = ein auf das Pedalisieren bezügliches Zeichen. Das Pedal wird genau bei jenem Tone niedergedrückt, auf welchen der vordere Arm des Zeichens zeigt, und bei jenem freigelassen, auf welchen der ausgehende Arm hinweist. sf = stärkste Betonung, a — schwächer, =- — noch schwächer. ^ ist das Zeichen für Nichtbetonung (in einzelnen Ausnahmefällen). Kleine fermata (”’“’) ; soll eine nur ganz geringe Verlängerung bezeichnen. Bei —etc.: Je größer der Winkel, um so stärkeres crescendo zeigt das Zeichen an. Sostenuto = plötzliches Zurückhalten, ritard. und riten. = allmähliches Zurückhalten. Pochettino oder pochissimo wird in der Bedeutung von „ganz klein wenig“ angewendet.
 • V. szonáta. c) Nagyon valószínű, hogy Beethoven erősen felhangzó és végig kihangzó es-t képzelt itt (quasi corno), valamint 5 illetve 5 ütemmel később hasonló c-t és as-t — habár valamivel gyön-gébben. Itt egyúttal meg kell jegyeznem, hogy Beethoven korábbi zongoraszonátáit mintha, csak nem is zongorára, hanem zenekarra tervezte volna, s csak utólag rendezte volna zongorára. Legfeltűnőbb ez pld. ebben a tételben, a „Pathétique“ I. és II. tételében, az op. 2. No. 3-ban vagy az op. 28-ban. Mindezeket jártassággal nagyon szépen meg lehetne hangszerelni. Aki hasonlót próbálna a „Waldstein“-nal vagy az „Appassionata“-val, ugyancsak megakadna, mig az utolsó szonátáknál még csak gondolni se lehetne zenekarra. Ez a differencionálódása a különfajta stílusoknak szintén annak az óriási emelkedésnek az útját mutatja, melyen át Beethoven mint alkotó élete végéig áthaladt. Mert az kétségtelen, hogy magasabb értékű dolog, ha valaki egy-egy hangszerre vagy hangszertömegre úgy ir, hogy ez épen csakis azon képzelhető el, és nem hangszerelhető át vagy csakis igen érzékeny veszteséggel. Nehogy arra értsék ezt, mintha Beethoven első szonátáiban a legcsekélyebb művészi tökéletlenség is volna. Mert habár teljesen zenekarsze- rűek is ezek, a maguk nemében zongorán lehető legjobban hangzanak. Különben is abban az időben a stílusok differencionálása még nem volt annyira kifejlődve mint a Beethoven utáni korban. Ámint hogy pld. Bach idejében mai értelemben vett hangszerelés sem igen volt. Ezeket a most szóban levő szonátákat tulajdonképen csak az játsz- hatja valamelyes tökéletességgel aki sok zenekari zenét hallott, egyet- mást tud a hangszerelésből is, szóval aki valamennyire el tudja képzelni, hogyan hangzanának ezek a művek zenekarra átírva. Mert tulajdonképen ugyanezeket a hanghatásokat kellene a zongorán imitálni. Pld.: a bekezdés telt akkordjait mintha teljes zenekar játszaná, e rákövetkező fölszökő tört hármasmenetet mintha az I. hegedűk hoznák, s a közbevetett nehány lágy p akkordban mintha fafúvók szólalnának meg stb. SzembeszÖkőbb helyeknél egyenkint utalni fogunk az után- zandó hangszínre — egyebekben pedig tanácsoljuk a zongorázónak, hallgassa meg minél gyakrabban Beethoven szimfóniáit. d) Ennek az ékesítésnek jobb ha a rendestől eltérő megfejtését adjuk:
 • Sonate No. V. c) Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich Beethoven hier ein stark ertönendes und bis zum Ende ausklingendes es dachte (quasi corno), sowie 5, bzw. 4 Takte weiter, ein ähnliches c und as, obwohl etwas schwächer. Hier muß ich gleichzeitig bemerken, daß es den Anschein hat, als ob Beethoven seine früheren Klaviersonaten gar nicht für Klavier, sondern für Orchester gedacht und erst nachträglich für Klavier arrangiert hätte. Am auffallendsten zeigt sich dies z. B. in diesem Satz, dann im I. und II. Satz der „Pathétique“, in op. 2 No. 3, oder in op. 28. — Alle diese könnten, selbst unter Voraussetzung geringerer Routine, sehr schön instrumentiert werden. Wer ähnliches mit der „WaIdstein“-Sonate, oder „Appassionata“ versuchen wollte, würde auf Schwierigkeiten stoßen, während bei den letzten Sonaten an Orchester gar nicht mehr zu denken ist. Dieses Differenzieren der verschiedenen Stile zeigt gewissermaßen den Weg des riesigen Emporschwingens, welches Beethovens schöpferisches Leben durchzog. Denn es ist zweifellos von höherem Werte, wenn jemand für ein Instrument so komponiert, daß die Komposition nur auf diesem Instrument ausführbar erscheint und gar nicht, oder nur mit empfindlicher Einbuße instrumentiert werden kann. Dies ist jedoch keinesfalls so zu verstehen, als ob die ersten Sonaten Beethovens auch nur die geringste künstlerische Unvollkommenheit aufweisen würden, denn wenn dieselben auch gänzlich orchestermäßig .sind, so klingen sie in ihrer Art am Klavier am denkbar besten. Übrigens war zu jener Zeit das Differenzieren der Stile noch nicht in dem Maße entwickelt, wie in der Zeit nach Beethoven; ebenso wie z. B. zur Zeit Bachs die Instrumentation nach heutigen Begriffen kaum existierte. Die soeben besprochenen Sonaten kann eigentlich nur derjenige mit einiger Vollkommenheit vortragen, der viel Orchestermusik gehört hat und etwas von Instrumentation versteht, mit einem Worte derjenige, der sich einigermaßen vorzustellen vermag, wie diese Werke instrumentiert klingen würden, denn es müßten eigentlich diese Klangwirkungen am Klaviere imitiert werden. So z. B. klingen die vollen Akkorde der Einleitung, als ob ein volles Orchester dieselben spielte, die hierauf folgenden emporstrebenden, gebrochenen Triolen, als ob auf einer I. Violine hervorgebracht, und die dazwischen eingefügten, einigen weichen p-Akkorde, als ob sie von Holzblasinstrumenten vorgetragen würden. Bei auffallenderen Stellen werden wir stets einzeln auf das nachzuahmende Instrument hinweisen. Im übrigen jedoch raten wir jedem Klavierspieler, so oft als möglich Beethovens Symphonien anzuhören. d) Bei dieser Verzierung wäre es besser, wenn wir dieselbe von der üblichen Weise abweichend ausführen würden: (Vegyük figyelembe a trilla hangjainak dinamikai árnyalását!) (Die dynamischen Nuancen der Triller-Töne müssen in Berücksichtigung gezogen werden.) R. és Tsa. 3282
 • I. tétel. I. Satz. h) Ez az üres ütem nem holmi jelentés nélkül való cifraság: utal arra, hogy ebben az elég gyors menetű tételben mindig 2—2 ütem együvé tartozik — mintegy messzebbről nézve egy-egy nagyobb ütemet ad. Minden ilyen ütempárnak elseje adja a jó taktusrészt (hangsulylyal) másodiké a rossz taktusrészt (hangsúly nélkül). A záróakkord is egy ütempárnak elseje, a másodiké jut a végső szünetes taktusra. A fermata azt jelenti, hogy hosszabb szünetet tartsunk mielőtt a XI. tételbe fognánk N. b. A rövid / akkordokra jutó pedálvétel csak erősítő pedálozás. II. tétel. f) Már az előbbi 2 ütemben alig észrevehetően kiszélesedik a tempó ; ennek a kiszélesítésnek mintegy záradéka azaz legtöbbje éppen az / után következő 2 ütemre jut. Azért szükséges, hogy erre a zongorázót külön figyelmeztessük, mert rendesen átsieti az efféle szünetekből álló „könnyű“ ütemeket, melyekben „olyan kevés a tennivaló“. Pedig épen ezek azok a bizonyos kritikus részek, melyeknél kiderül, figyelmes-e a játszó, jól vezették-e stb. ÜL tétel. c) Ezt a melléktémát nagyon lágy hangszínnel játszzuk. Itt valamivel tömöttebben, tompábban hangozzék, mint a 11. lap utolsó sorában, a hol a nyíltabb fafúvókat imitálhatjuk. A fótémánál valamivel nyugodtabban is játszhatjuk 6 ütemen — a poco leggiero-ig. S) Ez az ütem már nagyon lassú, majdnem Largo, igen hosszú megállással. A nagy arpeggio ütem elé kerül; lassan-lassan nekibátorodva kezdjük, igen nagy cresc.-val fölfelé és gyorsítással — egészen szabadon, quasi improvisando. A következő ütem arpeggio-ja már teljes gyorsasággal megy szintén ütem előtt.
 • hl Dieser letzte Takt ist nicht ohne Bedeutung. Er weist darauf hin, daß in diesem, in ziemlich raschem Tempo gehenden Satze stets je 2 Takte zusammengehören, was sozusagen je einen längeren Takt gibt. Bei jedem solchen Taktpaare gibt der erste den guten Taktteil (mit Betonung). der zweite den schlechten Taktteil (ohne Betonung). Auch der Schlußakkord ist der Vorderteil eines Taktpaares, der zweite Teil fällt auf den Schlußpause-Takt. Die Fermate bedeutet, daß eine längere Pause zu halten ist, bevor der II. Satz begonnen wird. N.B. Die auf die kurzen /-Akkorde fallende Pedalnahme ist nur ein stärkendes Pedalisieren. II. Satz.’ f) Schon in den vorhergehenden 2 Takten erweitert sich kaum bemerkbar das Tempo; von dieser Erweiterung entfällt, gewissermaßen als Abschluß, der größte Teil eben auf die nach f folgenden 2 Takte. Auf diesen Umstand muß der Klavierspieler besonders aufmerksam gemacht werden, weil derselbe in der Regel über solche, aus derartigen Pausen bestehenden leichten Takte, in welchen „so wenig zu spielen ist“, hinwegeilt. Und gerade diese sind die gewissen kritischen Stellen, bei welchen es sich zeigt, ob der Vortragende aufmerksam ist, ob er gut geleitet wurde etc. III. Satz. c) Dieses Seitenthema ist mit einer äußerst weichen Tonfärbung zu spielen. Es soll da etwas gedämpfter, dumpfer klingen, als in der letzten Zeile, Seite 11, wo der mehr offene Ton der Holzblasinstrumente imitiert werden kann. Auch kann man es 6 Takte hindurch etwas ruhiger als das Hauptthema spielen, bis zum poco leggiero. Es ist interessant, wie in dieser ziemlich frühen Komposition Beethovens das Hauptthema der V. Symphonie antizipiert wird. g) Dieser Takt ist schon sehr langsam, beinahe Largo, mit sehr langen Ruhepunkten. Das große Arpeggio wird vor dem Takt gespielt; nach und nach immer mehr belebt, beginnen wir, mit sehr starkem crescendo aufwärts und mit Beschleunigung — ganz frei, quasi improvisando. Das Arpeggio des folgenden Taktes wird bereits ganz rasch, ebenfalls vor dem Takte, genommen. e) Érdekes, mennyire anticipálódik ebben az elég korai Beethovenben az V. szimfónia főtémája. e) H. és Tsa. 3282
  Jelmagyarázat.
  |__________| — pedálozásra vonatkozó jelzés. Pontosan
  annál a hangnál nyomjuk le a pedált, melyhez a kezdő szár mutat, és eleresztjük annál, a melyikhez a végső szár mutat.
  sf legnagyobb hangsúly, * kisebb, =- még kisebb.
  = a hangsulytalanság jegye (egyes kivételes esetekben).
  Kis fermata (‘‘) alig valamicske megnyújtást akar jelölni. _ stb. jeleknél minél nagyobb a szög, annál nagyobb crescendo-1 akar jelezni. Sostenuto — hirtelen visszatartás, ritard. és riten. fokozatos. Pochettino vagy pochissimo-t „valamicske, kevéske“ értelemben használjuk. Zeichenerklärung. |________________1 = ein auf das Pedalisieren bezügliches Zeichen. Das Pedal wird genau bei jenem Tone niedergedrückt, auf welchen der vordere Arm des Zeichens zeigt, und bei jenem freigelassen, auf welchen der ausgehende Arm hinweist. sf — stärkste Betonung, A — schwächer, – noch schwächer. ^ ist das Zeichen für Nichtbetonung (in einzelnen Ausnahmefällen). Kleine fermata (”’); soll eine nur ganz geringe Verlängerung bezeichnen.
  Bei —==r: —= etc.: Je größer der Winkel, um so stärkeres crescendo zeigt das Zeichen an.
  Sostenuto = plötzliches Zurückhalten, ritard. und riten. — allmähliches Zurückhalten.
  Pochettino oder pochissimo wird in der Bedeutung von „ganz klein wenig“ angewendet.
  VIII. szonáta.
  I. tétel.
  a) A zongorázók 99 °/0 -a átsiet ezen a szüneten (és minden hasonló sokat jelentő megszakításán a zenei gondolatoknak)! Mintha csak azért zongoráznék, hogy minél több hatásos kézmozdulatot végezzen minél rövidebb idő alatt. Egészen különösen kiemeljük és sokszorosan aláhúzzuk, hogy ezt és minden hasonló szünetet nem csak hogy nem szabad nyugtalankodó idegességgel megrövidíteni, hanem még meg is kell valamivel nyújtani! Ezzel fokozzuk a hallgató feszült várakozását, melyet a zenei gondolatnak ilyen hirtelen megszakítása benne amúgy is fölkelt.
  b) A rendestől eltérően itt a 2. téma nem nyugodtabb karakterű az elsőnél — agitato, lázas lüktetésű, csupán a vége felé (a c) előtti ütemekben) emyed el kissé. És dacára ennek igen nagy az ellentét a 2 részlet közt. A benne előforduló praller-t így vegyük:
  Sonate No. VIII.
  I. Satz.
  a) 99 °/„ aller Klavierspieler eilen über diese Pause hinweg (sowie über jede ähnliche, vielbedeutende Unterbrechung der musikalischen Idee)! Als ob man nur deshalb Klavier spielen würde, um möglichst viele wirkungsvolle Handbewegungen in möglichst kurzer Zeit auszuführen. Wir heben ganz besonders hervor und weisen wiederholt darauf hin, daß diese, sowie auch jede ähnliche Pause nicht nur nicht in nervöser Unruhe verkürzt werden darf, sondern im Gegenteil noch ein wenig auszudehnen ist. Dadurch wird die gespannte Aufmerksamkeit des Zuhörers, welche durch eine derartig plötzliche Unterbrechung der musikalischen Idee in ihm ohnehin wachgerufen wurde, noch gesteigert.
  b) Abweichend von der Regel ist hier das 2. Thema nicht ruhigeren Charakters als das erste, sondern agitato, fieberhaft pulsierend; bloß gegen das Ende (in den Takten vor c) erschlafft dasselbe. Und trotzdem besteht zwischen diesen zwei Teilen ein sehr großer Gegensatz. Den darin vorkommenden Praller spielen wir folgendermaßen:
  b)
  c) Itt a 2 ütem között 8-ados vagy 4-edes szünetet veszünk (, „coma“-val jelöljük), mintha csak összes erőnket összeszednők a következő izgalmas „stretta“-ra.
  d) Vegyük ezt úgy, hogy a basszus és a felső szólam marcato-i egymással korrespondálnak.
  e) Itt ütemen kívül legalább 1/2-hangnyi teljes szünetet vegyünk — persze a pedálozás is szüneteljen!
  f) Érdekes, hogyan került a kidolgozó rész „ Allegro di molto“- jába a „Grave“-nek egyik motívuma. Játsszuk puhább billen- téssel, mint a főtéma staccato hangjait.
  erős hangsulylyal a trilla első hangját.
  c) Hier nehmen wir zwischen den zwei Takten eine Achtel- oder Viertel-Pause (wir bezeichnen dieselbe mit ? „coma“), als ob wir alle unsere Kräfte für das kommende aufregende „stretto“ sammeln würden.
  d) Nehmen wir dies so, daß das marcato des Basses und jenes der oberen Melodie miteinander korrespondieren.
  e) Hier soll außerhalb des Taktes eine volle Pause, zumindest von der Dauer eines halben Tones genommen werden, — selbstredend muß auch das Pedalisieren ruhen.
  f) Es ist interessant, wie in das „Allegro di molto“ der Durchführung das eine Motiv des „Grave“ hineinkam. Es muß mit weicherem Anschlage gespielt werden, als die staccato- Töne des Hauptthemas.
  den ersten Ton des Trillers stark betonen.
  II. tétel
  II. Satz.
  b) Jóval nyugodtabban, mint a főtémát; lágy, fafuvókra emlékeztető billentéssel. (V. ö. az „Eroica“ I. tételének melléktémájával, mely csupán abban különbözik ettől, hogy hosszabb lélegzetű és már „beethoven“-ibb.)
  N. b. Ez a szonáta is — főleg I. tétele — mintha csak szimfónia volna zongorára átírva (Lásd az V. szon. c) alatti jegyzetét).

  b) Viel ruhiger als das Hauptthema, mit weichem, an den Ton der Holzblasinstrumente erinnerndem Anschlage. (Vgl. mit dem Seitenthoma des I. Satzes der „Eroica“, welches sieh von diesem nur da durchunterscheidet, daß es breiter gedacht und mehr „Beethoven“ ist.)___
  NB. Auch diese Sonate — besonders deren erster Satz — ist wie die Transkription einer Symphonie für Klavier. (Siehe Anmerkung c) bei Sonate No. V.)